Search results for "मन नपर्नु"

एङ्‌फुट्‌मा [eŋ‌pʰuʈ‌ma] क्रि. 1तिरस्‍कार गर्नु to reject (sem. domains: 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.) 2इन्‍कार गर्नु refuse 3बेवास्‍ता गर्नु dishonor (sem. domains: 4.3.3.1 - कतै खराब अनुभव गर्नु.) 4माया मार्नु
Comments (0)

 

एङ्‌स्‍वाफुट्‌ [eŋ‌s‍wapʰuʈ‌] क्रि.वि. 1ढाड पछाडि behind backbone (sem. domains: 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.) 2पछाडि फर्केर बस्‍ने to sit behind backbone
Comments (0)

 

चिम्‍मा [tsim‍ma] 1ना. घिन hatred, dislike, disgust, contempt
, SEE घिन
(sem. domains: 4.3.3.1 - कतै खराब अनुभव गर्नु.)
2क्रि. मर्चा हाल्‍नु (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.) 3ना. घृणा hatred, aversion, antipathy
(sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 4.5.5.2 - सम्‍मान कमी.)
Comments (0)

 

चिम्‍मा काड्‌मा [tsim‍ma kaɖ‌ma] क्रि. प. घिन लाग्‍नु to hate, to despise (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.)
Comments (0)

 

चिम्‍मा फुप्मा [tsim‍ma pʰupma] क्रि. प. 1घृणा गर्नु (sem. domains: 4.3.3.1 - कतै खराब अनुभव गर्नु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 4.5.5.2 - सम्‍मान कमी.) 2घिनाउनु to hate, to abhor, to despise
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा मिटामा [niŋ‌g‍wa miʈama] क्रि. प. 1मन नपराउनु (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी, 3.4.1.4 - रुचि.) 2मन नपर्नु (sem. domains: 3.2.5.4.1 - असहमत, 3.4.2.1 - दु:खी, 4.3.3.1 - कतै खराब अनुभव गर्नु, 3.3.2.4 - इच्‍छुक, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.4.2.1.9 - असन्‍तोष.) 3गुनासो गर्नु (sem. domains: 3.5.1.8 - आलोचना गर्नु, 3.5.1.8.5 - गुनासो.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा मिटेम्‍मा [niŋ‌g‍wa miʈem‍ma] क्रि. प. मन नमान्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.)
Comments (0)

 

नुजिक्‌ [nudzik‌] ना. पीप purulent matter coming from a wound, purulence, pus
(sem. domains: 2.5.2.2 - छालाको रोग, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.)
Comments (0)

 

मिलाड्‌मा [milaɖ‌ma] क्रि. न लिनु (sem. domains: 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.)
Comments (0)