Search results for "खाना तयार गर्नुका चरणहरू"

एम्‍मा [em‍ma] क्रि. 1निफन्‍नु to winnow, to sift, to clear away, to fan
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.)
2केलाउनु to remove impurities (as from grains, pulse, etc.), to sift, to cull
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
3बत्याउनु (sem. domains: 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.)
Comments (0)

 

ओम्‍मा₁ [om‍ma] क्रि. 1पाल्‍नु to foster, to nurse, to breed, to tend
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 8.3.2.1 - चिल्‍लो, 8.3.3.1 - चम्‍कनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2निकाल्‍नु (बढी भएको) to take out, to bring out, eject चामाङि चुवा बेसि लिसे भोने खाट्‌टिप्‍मा ओम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भातमा पानी धेरै भयो भने अलिकति निकाल्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.) 3टल्‍किनु ना कासौडि ठाबुट्‌ङा रान्‍डुङ्‌ना ओम्‍मा ओम्‍डैसे॥ यो भाँड खरानीले माझेको टल्‍किनु (चम्‍किनु) टल्‍किएको छ। (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 4पशुपक्षी पाल्‍नु (sem. domains: 6.3 - पशु पालन.) 5चम्‍किनु (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.) 6चम्‍कनु to shine, to glitter (sem. domains: 8.3.3.1 - चम्‍कनु.)
Comments (0)

 

कोङ्‌मा [koŋ‌ma] क्रि. 1पन्‍छाउनु to cause to avoid or shun
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.2 - जाँच गर्नु.)
2छुट्याउनु to separate, to sever, to set apart
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
3तह लगाउनु (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

ठुम्‍लोक्‌ [ʈʰum‍lok‌] वि. 1बाक्‍लो thick, dense
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2बहुमूल्य valuable, high-priced, costly, precious, expensive
(sem. domains: 6.8.4.3.1 - महङ्गो.)
Comments (0)

 

ठेप्‍मा [ʈʰep‍ma] 1ना. दृश्य‍ worthy of being seen, sight, view, outlook, scene
2क्रि. देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
3क्रि. हालिदिनु (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.) 4क्रि. ठोक्‍नु to beat, to drive in, to bang, to strike, to hammer
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
Comments (0)

 

ठेम्‍मा [ʈʰem‍ma] क्रि. 1हाल्‍नु to put in, to thrust, to mix, to pour in, throw in
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)
2खसाल्‍नु to cause to fall, to drop, to degrade
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
3ओराल्‍नु to cause to descend, to bring down, to take down
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
4झार्नु shake down, knock down
(sem. domains: 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु.)
5छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

फोप्‍मा [pʰop‍ma] क्रि. 1सुकाउनु to dry, to make dry
(sem. domains: 6.2.1.7.1 - नरिवल उमार्नु, 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2मुछ्‍नु to knead, to squeeze and press (flour, etc.) by putting water in it
(sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3मिसाउनु to mix, to put together, to blend, to mingle, to add to
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
4छोप्‍नु to cover
Comments (0)

 

सेक्‍मा [sek‍ma] क्रि. छान्‍नु to choose, to select, to sort out, to sift
(sem. domains: 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
Comments (0)

 

सोङ्‌मा [soŋ‌ma] क्रि. 1चल्‍नु to move, to waver
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 7.2 - चल्‍नु.)
2पाक्‍नु to ripen, to be well-cooked, (of wound or boil)
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 7.3 - चल्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
3चलिरहनु (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.) 4अस्‍थिर unsteady; unstable; fickle; restless
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)