Search results for "सानो"

ओओ [oo] ना. 1शिशु infant, baby
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2बच्‍चा baby, child
(sem. domains: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी, 8.2.1 - सानो, 8.4.6.5.2 - बुढो.)
3बालक child, small boy, lad, babe, infant
(sem. domains: 2.6.4.1 - शिशु.)
Comments (0)

 

खाट्‌टिउना [kʰaʈ‌ʈiuna] वि. 1सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
2झिन 3मसिनो fine, thin
Comments (0)

 

नाट्‌टिउना [naʈ‌ʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.2.3 - होंचो, 8.2.3.1 - पातलो, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
Comments (0)

 

रिम्‍मा [rim‍ma] क्रि. घट्‍नु to decrease, to diminish
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.2.1 - सानो, 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

रिम्‍मेप्‍मा [rim‍mep‍ma] क्रि. घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to subtract, to deduct, to cause to happen, to cause to take place
(sem. domains: 8.2.1 - सानो.)
Comments (0)