Search results for "गोलो"

ओकाकुलुक्‌ [okakuluk‌] ना. डल्‍लो round, round lump, clod
(sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
Comments (0)

 

कोकालिक्‌ [kokalik‌] वि. गोलो round, circular, spherical
(sem. domains: 8.3.1 - आकार, 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा, 8.3.1.6 - गोलो, 1.1 - आकाश, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
Comments (0)

 

डान्डालेन्‍ना [ɖanɖalen‍na] ना. बेलुन आकार baloon shape (sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
Comments (0)

 

पोक्पोक्‌ चोक्‍मा [pokpok‌ tsok‍ma] क्रि. प. गोलो बनाउनु to make round (sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
Comments (0)

 

पोक्‌पोक्‍ना [pok‌pok‍na] वि. 1गोलाकार round, spherical, circular
(sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
2डल्‍लो round, globular, spherical, round lump, clod
Comments (0)