Search results for "सतर्क"

ओकेलुबा [okeluba] ना. 1सुस्‍त dumb
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
2गुँगो dumb, mute
3लाटा dumb, dull
(sem. domains: 2.5.4.4 - बोल्‍न नसक्‍ने.)
4लठेप्रो dull-minded, half-dumb
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

ओचाप्‍पाङ्‌ [otsap‍paŋ‌] वि. 1बाठो clever, skilful, witty, adroit, wise, intelligent, ingenuous
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
2चलाख clever, sly, artful, ingenious
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
3बाठा (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 4बिबेकी (sem. domains: 6.1.2.3.1 - होशियार.)
Comments (0)

 

छेक्छेक्‌ [tsʰektsʰek‌] वि. 1चनाखो smart, alert, wakeful
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
2सतर्क alert, careful, cautious, brisk, wakeful, vigilant
Comments (0)

 

छोट्‌ नामा [tsʰoʈ‌ nama] क्रि. प. एक्‍कासी छोड्‌नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा एक्‍मा [niŋ‌g‍wa ek‍ma] क्रि. प. 1मन दुख्‍नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.) 2चित्‍त दुख्‍नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा चोक्‍मा [niŋ‌g‍wa tsok‍ma] क्रि. प. 1मन गर्नु (sem. domains: 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.1.2.1 - सतर्क.) 2ध्यान केन्‍द्रित गर्नु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा पिमा [niŋ‌g‍wa pima] क्रि. प. ध्यान दिनु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा मिचोक्‍मा [niŋ‌g‍wa mitsok‍ma] क्रि. प. 1वेवास्‍ता गर्नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.) 2ध्यान नदिनु
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा मिटिमा [niŋ‌g‍wa miʈima] क्रि. प. 1मन नपराउनु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.) 2मन नलाग्‍नु (sem. domains: 3.3.2.4 - इच्‍छुक.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा रिमा [niŋ‌g‍wa rima] क्रि. प. 1विचार गर्नु (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु, 3.1.2.1 - सतर्क.) 2मन फर्कनु 3सोच्‍नु to think, to consider, to ponder, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)
4कल्‍पना गर्नु to imagine (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु.) 5मन परिवर्तन गर्नु 6‍पश्‍चात्ताप गर्नु to repent
Comments (0)

 

नेहेटाङ्‌ [neheʈaŋ‌] क्रि.वि. नजिक near
, near
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

पाम्‍मा [pam‍ma] क्रि. 1कन्याउनु to scratch
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 7.2.4.8 - नक्‍सा, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 3.1.2.1 - सतर्क.)
2कोतर्नु nibble
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

फेप्‍माबिरि [pʰep‍mabiri] ना. सिँधेनुन rock-salt from the Indus
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

सानिङ्‌ग्‍वा लोमा [saniŋ‌g‍wa loma] क्रि. प. 1मन दुख्‍नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.) 2चित्‍त दुख्‍नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

सोमा [soma] क्रि. चिलाउनु to itch
(sem. domains: 4.2.6.4 - जुवा, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

सोमाङ्‌ [somaŋ‌] ना. काउसो climbing plant of the lower hills with pods covered by stinging hairs
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)