Search results for "वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु"

ओक्टालिक्‌ [okʈalik‌] ना. आंकुशे hook (sem. domains: 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु.)
Comments (0)

 

रुप्‍मा [rup‍ma] क्रि. 1पिँध्‍नु to grind
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
2काट्‍नु to cut
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा, 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु.)
3छिनाउनु
Comments (0)

 

रुम्मा [rumma] क्रि. छिँवल्‍नु to prune branches of a tree; to trim (sem. domains: 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु.)
Comments (0)

 

वारारा चोक्‍मा [warara tsok‍ma] क्रि. प. पातलो बनाउनु (sem. domains: 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु.)
Comments (0)