Search results for "बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु"

ओक्‍मा [ok‍ma] क्रि. 1बोक्रा छोडाउनु peel माके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥ मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2उकाउनु peel 3बास्‍नु to crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥ पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.)
4अल्‍झिनु to be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनु याना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
Comments (0)

 

ओङ्‌मा [oŋ‌ma] क्रि. 1उघार्नु to open, to uncover
(sem. domains: 7.3.7.1 - उघार्नु, 5.1.1.4 - दराज.)
2उक्‍काउनु to cause to break open,
ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ खिट्‌लिङ्‌ङा पाङ्‌ फाक्‍मालाउङ्‌सा यामाना खिट्‌लिङ्‌ पाइले ओङ्‌मा कोन्‌युक्‌॥ नयाँ खरले घर छाउनुलाई पुरानो खर पहिला उक्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
3खोल्‍नु to open, to undo, to uncover, to divulge or disclose
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4ढोका अन्य खोल्‍नु (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

सेम्‍मा [sem‍ma] क्रि. 1छुटाउनु separate (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2केस्रा छुट्याउनु to remove shell (sem. domains: 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कात्‍नु to spin
, spin, make thread, spin (thread)
(sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)
4विभाजन गर्नु to divide (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.)
Comments (0)

 

हिप्‍मा [hip‍ma] क्रि. 1खुर्काउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2खुर्कनु to scrape, to peel, to scratch, to remove skin (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
Comments (0)