Search results for "कुखुरा"

ओक्‍मा [ok‍ma] क्रि. 1बोक्रा छोडाउनु peel माके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥ मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2उकाउनु peel 3बास्‍नु to crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥ पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.)
4अल्‍झिनु to be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनु याना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
Comments (0)

 

कोक्साबा [koksaba] ना. 1भाले कुखुरा cock (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2नाग सर्प
Comments (0)

 

टाम्‍पाक्मा [ʈam‍pakma] क्रि. 1खोस्रिनु to scrape, to scratch वाङा यानाम्‌ टाम्‍पाक्टुङ्‌ जोम्‌ टेल्‍लाङ्‌टेप्‌ छिन्‍डुएसुए॥ कुखुराले बिस्‍कुन खोस्रेर सबै आँगन भरि छरपस्‍ट‍ परेको छ। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2बामे सर्नु to crawl ना ओओ हाट्‌लेउम्‌ टाम्‍पाक्‍मा हिना लिसेना रैछो॥ यो बालक अब त बामे सर्न सक्‍ने भए छ।
Comments (0)

 

राट्‌मा [raʈ‌ma] क्रि. 1कराउनु to cry out, to shout, to bawl
(sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2हप्‍काउनु to rebuke, to reprove, to reprimand, to threaten
(sem. domains: 3.5.1.1.1 - कराउनु.)
Comments (0)

 

वा [wa] ना. 1कुखुरा hen
(sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु, 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
2पोथी कुखुरा (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 3मह honey
Comments (0)

 

वाजिलेट्‌ [wadzileʈ‌] ना. कुखुराको चल्‍ला chicken (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 1.6 - पशु, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 6.3.6.1 - कुखुरा.)
Comments (0)