Search results for "घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू"

ओखापेटा [okʰapeʈa] ना. खपेटा a variety of tile, sheath (sem. domains: 1.6.2.2 - घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू.)
Comments (0)

 

ओखाबेटा [okʰabeʈa] ना. खपेटा a variety of tile; sheath (sem. domains: 1.6.2.2 - घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू.)
Comments (0)