Search results for "खप्‍टिएको हुनु"

ओखाप्‌लिमा [okʰap‌lima] क्रि. प. खप्‍टिनु to overlap (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)
Comments (0)

 

काटोङ्‌मेप्‍पा [kaʈoŋ‌mep‍pa] ना. मिलाउने व्यक्‍ति mediator; negotiator (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)
Comments (0)

 

काटोङ्‌मेप्‍बा [kaʈoŋ‌mep‍ba] ना. 1मध्यस्‍थकर्ताको भूमिका निभाउने व्यक्‍ति mediator, negotiator (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.) 2मिलाउने व्यक्‍ति mediator, negotiator
Comments (0)

 

पोट्‌ होम्‍मा [poʈ‌ hom‍ma] क्रि. प. फुत्‍त निस्‍कनु (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)
Comments (0)

 

पोट्‌राकाक्‌ लिमा [poʈ‌rakak‌ lima] क्रि. प. 1एकै ठाउँ पोको पर्नु (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.) 2एकत्रित हुनु
Comments (0)