Search results for "हाडको काम गर्नु"

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

टाङ्‌ [ʈaŋ‌] ना. 1सिङ horn
(sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
2रूख tree
Comments (0)

 

सारुॽवा [saruʔwa] ना. हड्‍डी bone, skeleton, hard part in the kernel (as of radish), bony
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी, 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.)
Comments (0)