Search results for "खोल्नु (कुरा"

ओङ्‌मा [oŋ‌ma] क्रि. 1उघार्नु to open, to uncover
(sem. domains: 7.3.7.1 - उघार्नु, 5.1.1.4 - दराज.)
2उक्‍काउनु to cause to break open,
ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ खिट्‌लिङ्‌ङा पाङ्‌ फाक्‍मालाउङ्‌सा यामाना खिट्‌लिङ्‌ पाइले ओङ्‌मा कोन्‌युक्‌॥ नयाँ खरले घर छाउनुलाई पुरानो खर पहिला उक्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
3खोल्‍नु to open, to undo, to uncover, to divulge or disclose
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4ढोका अन्य खोल्‍नु (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

कोम्‍मा [kom‍ma] क्रि. 1खोज्‍नु to search, to seek, to look for
(sem. domains: 7.6.1 - खोज्‍नु, 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 7.2.4 - यात्रा, 2.3.1.3 - जाँच्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2जाँच्‍नु to test, to examine, to try
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

टुप्‍मा [ʈup‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.2.5 - बिचार, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.6.2 - भेट्टाउनु, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to cancel, to clear off
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
3फुक्‍नु to blow, to fly something with the puff of breath, to kindle by burning, to blow the
(sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.)
4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
(sem. domains: 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु.)
5प्राप्‍त गर्नु to receive (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.) 6फेला पार्नु (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.) 7पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to receive
(sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.)
8भेटाउनु find out
Comments (0)

 

निमा [nima] क्रि. 1देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
(sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 3.2.4 - बुझ्‍नु.)
2जान्‍नु know, know how to do, learn
(sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
3चिन्‍नु to know, to recognize
(sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4देख्‍नु to see, to look at
, see, observe, perceive, anticipate, realize, consider
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
5देखा पर्नु to appear (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
Comments (0)

 

मिनिमा [minima] क्रि. 1नजान्‍नु (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु.) 2नदेखिनु (sem. domains: 3.2.3.3 - गोप्य.) 3नदेख्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 2.5.4.1 - अन्‍धा, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)