Search results for "तला"

ओङ्‌मा [oŋ‌ma] क्रि. 1उघार्नु to open, to uncover
(sem. domains: 7.3.7.1 - उघार्नु, 5.1.1.4 - दराज.)
2उक्‍काउनु to cause to break open,
ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ खिट्‌लिङ्‌ङा पाङ्‌ फाक्‍मालाउङ्‌सा यामाना खिट्‌लिङ्‌ पाइले ओङ्‌मा कोन्‌युक्‌॥ नयाँ खरले घर छाउनुलाई पुरानो खर पहिला उक्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
3खोल्‍नु to open, to undo, to uncover, to divulge or disclose
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4ढोका अन्य खोल्‍नु (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

काकोबा [kakoba] ना. 1रुँग्‍ने guard (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2पाले watchman, sentry, warder, guard
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
3कुरुवा waiting, talking care of
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार.)
4संरक्षक protector, guardian, patron, defender
(sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
Comments (0)

 

खाम्टाला [kʰamʈala] ना. भुइँ तला ground floor (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

छाक्‍मा [tsʰak‍ma] क्रि. 1थुन्‍नु imprison, lock up, shut, lock, close, stop up
होङ्‌ङिना चुवा कुलालेङ्‌ चोक्मा छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोलाको पानी कुल तिर बनाउनु थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
2बन्‍द गर्नु to close, to shut ना लाम्‍बो याप्‌मिचि ओलाम्‌टिनिलोक्‌ बारा हाम्‍माउङ्‌ छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ यो बाटो मानिसहरू नहिँड्‌ने गरी बार बारेर बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 6.5.2.3 - तला, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 3रोक्‍नु to stop, to prevent, to hinder, to obstruct, to shut
(sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
4छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
लाम्‍बो छाक्‍मा आनि आठपहरिया छोङ्‌चिगा ठिक्‌ चालान ए॥ बाटो छेक्‍नु हामी आठपहरिया जातीहरूको एउटा चलन हो। (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)
5ताछ्‍नु peel, strip off, scrape
फेन्‌डिक्ङा हालो छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ बन्‍चरोले हलो ताछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
Comments (0)

 

ढुवारिक्‌ [ɖʰuwarik‌] ना. ढोका door
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

पोङ्‌गेन्‌₂ [poŋ‌gen‌ ] ना. घण्‍टी small bell
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)

 

लिक्‍मा [lik‍ma] क्रि. 1प्रवेश गर्नु 2पस्‍नु to go in, to enter, to be entangled
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला, 1.1.2 - हावा.)
3गह्रौं हुनु (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.) 4छिर्नु to pierce, to go through
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍मा लाम्‍बो [lik‍ma lam‍bo] वि. प्रवेश बाटो (sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
Comments (0)