Search results for "मनको स्‍थिति"

ओचाप्‍पाङ्‌ [otsap‍paŋ‌] वि. 1बाठो clever, skilful, witty, adroit, wise, intelligent, ingenuous
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
2चलाख clever, sly, artful, ingenious
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
3बाठा (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 4बिबेकी (sem. domains: 6.1.2.3.1 - होशियार.)
Comments (0)

 

ओचोर्‌याक्‌ [otsor‌jak‌] वि. 1छुचो wrathful
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
2रिसाहा wrathful, infuriated, apt to anger
Comments (0)

 

ङाङ्‌सिक्‌ छोम्‌सिक्‌ [ŋaŋ‌sik‌ tsʰom‌sik‌] 1बौलाहा जस्‍तो हुने (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 2अर्ध पागल half-mad 3औलिबौली हुने (sem. domains: 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.)
Comments (0)

 

छोङ्‌मा [tsʰoŋ‌ma] 1क्रि. बेच्‍नु to sell, to dispose of
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
2क्रि. बौलाउनु (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 3क्रि. व्यापार गर्नु (sem. domains: 6.8.4.9 - विनिमय, व्यापार.) 4ना. थर (स्‍त्री) (sem. domains: 4.1.4.1 - सामाजिक वर्ग.)
Comments (0)

 

डोङ्‌डोङ्‌ [ɖoŋ‌ɖoŋ‌] वि. लठेप्रो dull-minded, half-dumb
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
Comments (0)

 

फेल्फेल्‌ [pʰelpʰel‌] ना. चकचक restlessness, nimbleness, swiftness, unsteadiness
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
Comments (0)

 

मिसोङ्‌ए [misoŋ‌e] 1क्रि. नचलि (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 2ना. काँचो unripe, raw, uncooked
Comments (0)

 

लोप्‍पा [lop‍pa] क्रि.वि. भर्खर just, just now, a moment ago
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
Comments (0)

 

लोप्‍मोङ्‌ [lop‍moŋ‌] क्रि.वि. 1अहिले now, at present
(sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
2भर्खर just, just now, a moment ago
(sem. domains: 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि.)
3तत्काल then and there, instantly, immediately, forthwith, recently
(sem. domains: 8.4.6.4.4 - तुरुन्तै.)
Comments (0)

 

सोङ्‌मा [soŋ‌ma] क्रि. 1चल्‍नु to move, to waver
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 7.2 - चल्‍नु.)
2पाक्‍नु to ripen, to be well-cooked, (of wound or boil)
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 7.3 - चल्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
3चलिरहनु (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.) 4अस्‍थिर unsteady; unstable; fickle; restless
Comments (0)

 

स्‍वा युमा [s‍wa juma] 1क्रि. प. अल्‍छी लाग्‍नु (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 2वि. दिक्‍दार melancholy, depressed
(sem. domains: 6.1.2.4.2 - अल्‍छी, 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य.)
Comments (0)