Search results for "खराब, अझ कम्‍ति"

ओचाफेन्‍ना₁ [otsapʰen‍na] वि. 1न राम्रो bad, evil, ugly, nasty,
(sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 8.4.5.3 - ठीक समय, 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति, 8.3.7.9 - महत्‍व, 1.1.2 - हावा.)
2कुरूप ill-looking, ugly, deformed
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

ओढेमुन्‍टे [oɖʰemun‍ʈe] ना. अधोगति downfall, decline
(sem. domains: 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति.)
Comments (0)

 

चाट्‌निना [tsaʈ‌nina] 1वि. नटिक्‍ने (sem. domains: 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति.) 2ना. कमसल inferior in quality, useless, futile
Comments (0)

 

फेट्‌योक्‍ना [pʰeʈ‌jok‍na] वि. कमजोर weak, feeble
(sem. domains: 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति.)
Comments (0)

 

मिचाट्‌मा [mitsaʈ‌ma] 1क्रि. नटिक्‍नु (sem. domains: 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति.) 2ना. कमसल inferior in quality, futile
(sem. domains: 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति.)
3क्रि. नखप्‍नु
Comments (0)