Search results for "आचरण"

ओचेट्‌नुना [otseʈ‌nuna] वि. 1राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, pretty, fair, good-looking, comely, well
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 3.2.5.6 - आचरण, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने), 1.1.2 - हावा.)
2सुन्‍दर beautiful, fair, fine, pretty, charming, attractive, comely
(sem. domains: 2.3.1.8 - रुपरंग, 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर.)
Comments (0)

 

हिट्‌नाबेला [hiʈ‌nabela] क्रि.वि. 1त्यति खेर (sem. domains: 8.4.5.2.2 - उही समयमा.) 2त्यस बेला at that time
(sem. domains: 3.2.5.6 - आचरण.)
Comments (0)