Search results for "छाल"

ओछाल्‌ [otsʰal‌] ना. पानीको छाल wave (sem. domains: 1.3.2.4 - छाल.)
Comments (0)

 

टेन्लाङ्‌ [ʈenlaŋ‌] ना. आँगन courtyard, yard
(sem. domains: 1.3.2.4 - छाल, 4.1.4 - छिमेकी, 8.6.4.1 - बाहिरी भाग.)
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ [pʰuŋ‌dzom‌] ना. 1थुप्रनु to be heaped or pile
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
2थुप्रिनु to be piled
(sem. domains: 1.3.2.4 - छाल.)
3थुप्रो pile, heap, much, many
(sem. domains: 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु, 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)
4रास heap, mass
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)

 

साट्‌मा [saʈ‌ma] क्रि. 1तान्‍नु to pull, to draw, to drag, to attract, to stretch, to snatch
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 1.3.2.4 - छाल.)
2खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

साप्‍मा [sap‍ma] क्रि. 1तान्‍नु to pull, to draw, to drag, to stretch, to snatch
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 5.2.5 - अम्‍मल, मादक, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
2खिच्‍नु to draw, to pull
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा.)
3तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)

 

होङ्‌ [hoŋ‌] ना. 1खोला river
(sem. domains: 8.5.4.4 - बीच-बीचमा आउने स्‍थान, खाली ठाउँ, 3.4.1.3 - अचम्‍म, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु, 3.4.1.2.2 - शान्‍त, 7.2.4.2.2 - पौडिनु.)
2नदि river, stream
(sem. domains: 1.1.3.7 - बाढी.)
3खोल्‍सी (sem. domains: 1.3.2.4 - छाल, 5.6.2 - नुहाउनु.) 4प्वाल hole
(sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).)
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)