Search results for "गाँठो पार्नु"

ओझेल्‌ [odzʰel‌] ना. लहरो creeping plant (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

केना₁ [kena ] वि. लामो long, extensive
(sem. domains: 5.4.3.4 - केशको शैली, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

पापाराक्‌ पाप्‍मा [paparak‌ pap‍ma] क्रि. प. 1गाँठो पर्नु (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2जेलिनु (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

पाप्‌निगेट्‌निना [pap‌nigeʈ‌nina] क्रि.वि. 1नअल्‍झिएको (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.) 2लट्‍ठ नपरेको
Comments (0)

 

फेन्मा [pʰenma] क्रि. 1खोल्‍नु to open, to undo, to uncover
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
2फुकाउनु to unknot, untie, unfasten, let loose; unfold, take off, undo
Comments (0)

 

मिहेप्‍मा [mihep‍ma] क्रि. न अड्‌किनु (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)

 

लेरु [leru] ना. छोड (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

सोर्‌लेम्‌ [sor‌lem‌] ना. सीधा straight, erect
, gentle, mild, quiet, straight, erect, upright, simple, plain, innocent, straightforward, in front (of), uncooked grain (as given to Brahmans, or to wandering ascetics), quantity of uncooked grain
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

हिम्‍मा [him‍ma] क्रि. 1तर्कनु to swerve, to dodge, to walk away (pretending that he, she has not seen)
2लर्बरिनु 3लड्‍नै आँट्‍नु (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 1.3.2.1 - बग्‍नु.) 4सुकाउनु to dry, to make dry
5छल्‍नु to cheat, to deceive, to dodge, to hoodwink
Comments (0)

 

हिम्‍माप्‍मा [him‍map‍ma] क्रि. लड्‍न आँट्‍नु (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
Comments (0)

 

हेप्‍मा [hep‍ma] क्रि. 1फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2 - खानु, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.2.5 - भाग, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 3.2 - सोच्‍नु.)
2फुटाउनु to break, to cleave, to burst
टाबे आरिचि हेप्‍मा लिनिना॥ भाँडाकुँडा फुटाउनु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
3अड्‍किनु to stick, come to a stop, be held up, jam (sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.) 4चर्किनु to crack (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.) 5अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोक्‍नु to stop, to cease, to hold back, to bring to halt, to prevent, to hinder, to obstruct, to impede, to restrain
7रोकिनु to be stopped, to be prevented
आम्‍भाङ्‌चि काठमान्‍डौलाम्‍मा ओआबा गेट्‌टालोक्‌ बान्‍दा लिसाउङ्‌ लाम्‍बोङिडोक्‌ ओहेप्‍टे॥ काकाहरू काठमाण्‍डौं‍बाट आउँदा आउँदै बन्‍द भएकोले बाटोमा नै रोकिनु भयो।
Comments (0)