Search results for "झण्‍डै"

ओटोप्‍माङ्‌ना [oʈop‍maŋ‌na] क्रि.वि. बराबरी equality, likeness, similarity
(sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.)
Comments (0)

 

मियुमा [mijuma] 1वि. अपूरो incomplete, unfinished
(sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.)
2क्रि. नपुग्‍नु 3क्रि. पुरा नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.)
Comments (0)

 

युनिगेट्‌निना [junigeʈ‌nina] क्रि. 1पुरा नहुनु (sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.) 2नपुग्‍नु
Comments (0)

 

युमा [juma] 1क्रि. तेल पेल्‍नु 2क्रि. पुग्‍नु to be sufficient, to have plenty, to fulfil one's wish, to be accomplished
(sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 8.1.6 - सारा, 4.4.1 - सफलता, 4.3.5.2 - विश्‍वासी, इमानदार.)
3क्रि. खाने कुराले वा अरू सामानले पुग्‍नु (sem. domains: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु.) 4क्रि.वि. ओरालो downward slope
(sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.)
Comments (0)

 

युमा मिहिमा [juma mihima] क्रि. प. 1पुर्याउन नसक्‍नु (sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.) 2तल झर्न नसक्‍नु 3नपुग्‍नु
Comments (0)