Search results for "तास खेल"

ओट्‌लिक्‌ [oʈ‌lik‌] ना. चियाउने (sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
Comments (0)

 

छाम्‍मा [tsʰam‍ma] क्रि. 1अलमलमा पर्नु to be confused, to be perplexed (sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.) 2छक्याउनु to cheat, to deceive (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
Comments (0)

 

टोक्‍मा [ʈok‍ma] क्रि. 1बिसाउनु to give rest, to cause to pause, to rest a load
(sem. domains: 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
2पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to give birth to, to receive, present, gift
(sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
3ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 4ठोकिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 5भारी बिसाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 6जन्‍माउनु to beget, to give birth to, to produce
(sem. domains: 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र.)
Comments (0)

 

पोक्‍मा [pok‍ma] क्रि. छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

पोम्‍मा [pom‍ma] क्रि. 1बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
2लिप्‍साउनु (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
Comments (0)

 

मुक्छेप्‌ [muktsʰep‌] ना. हस्‍तरेखा the lines appearing on the palm
(sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
Comments (0)

 

लेकुमा [lekuma] ना. काखी armpit
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
Comments (0)

 

लेग्‍मा [leg‍ma] क्रि. 1चाट्‍नु to lick, to lap
(sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
2सट्‍टामा जानु 3साट्‍नु to exchange, to barter, to change (money)
Comments (0)

 

हाङ्‌ग्‍वा [haŋ‌g‍wa] ना. पसिना sweat
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.3.1 - पानीका भागहरू, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 2.2.6 - पसिना.)
Comments (0)