Search results for "कल्‍पना गर्नु"

ओनाप्‌ [onap‌] ना. 1भालेको शिर head of cock (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2शिर head, noddle, upper or foremost part of cock or others
, head, top, beginning
, plough, ox used for ploughing with a plough
(sem. domains: 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
Comments (0)

 

कोलेन्‍ने [kolen‍ne] क्रि. पर्दैन (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खेप्‌ [kʰep‌] क्रि.वि. पटक time, occasion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खेसिक्‌ [kʰesik‌] 1वि. खटिरा boil, pimple with pus
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खोङ्‌गोङ्‌ [kʰoŋ‌goŋ‌] वि. ओरालै ओरालो (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

चारोक्फोन्‌ [tsarokpʰon‌] ना. गाँड goitre
(sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

चेम्जेङ्‌ [tsemdzeŋ‌] वि. 1फाँटिलो having open space; wide, extensive (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2गहिरो नभएको
Comments (0)

 

टाङ्‌साङ्‌बा [ʈaŋ‌saŋ‌ba] ना. कानको माथि सिरान upper part of the ear (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

टेप्टेप्‍पा [ʈepʈep‍pa] ना. तालु palate
(sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

नाम्ढाङ्‌ [namɖʰaŋ‌] ना. निधार forehead
(sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा रिमा [niŋ‌g‍wa rima] क्रि. प. 1विचार गर्नु (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु, 3.1.2.1 - सतर्क.) 2मन फर्कनु 3सोच्‍नु to think, to consider, to ponder, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)
4कल्‍पना गर्नु to imagine (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु.) 5मन परिवर्तन गर्नु 6‍पश्‍चात्ताप गर्नु to repent
Comments (0)

 

निप्‍मा [nip‍ma] क्रि. 1थिच्‍नु to press down, to suppress, to compress
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2दबाउनु to suppress
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
Comments (0)

 

फिप्‍मा [pʰip‍ma] क्रि. 1च्याप्‍नु to press, to clasp
(sem. domains: 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2निचोर्नु squeeze, wring
(sem. domains: 6.4.2 - पासो.)
3ङ्याक्नु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 4चेप्‍नु squeeze
(sem. domains: 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो.)
Comments (0)

 

फिम्‍मा [pʰim‍ma] क्रि. 1निचोर्नु squeeze, wring, press
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2ङ्याक्‍नु (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.) 3अँठ्याउनु to grab
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

फोड्‌मा [pʰoɖ‌ma] क्रि. मुछ्‍नु to entangle, to mix, to knead, to squeeze and press (flour, etc.) by putting water in it
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

बोङ्‌ [boŋ‌] ना. 1फुल्‍नु to swell up, to show anger in pride
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2सुन्‍निनु to swell
(sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

माखाक्‌ [makʰak‌] क्रि. होइन not neg. det., interj. and neg., no
(sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

मालिघेरिक्‌ [maligʰerik‌] ना. काठको दाबिलो ladle (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

मुक्‍चोप्‌ कोब्‍मा [muk‍tsop‌ kob‍ma] क्रि. प. जुरुक्‍क उठ्‍नु (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

यानाम्‌ फोट्‌मा [janam‌ pʰoʈ‌ma] क्रि. प. 1अन्‍न सुकाउनु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2बिस्‍कुन सुकाउनु
Comments (0)

 

लेखेप्‌ [lekʰep‌] ना. टाँसिनु to be stuck, to cling to
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)