Search results for "अपहरण्‍"

ओमाक्‍पा [omak‍pa] ना. 1कालो blackness, darkness, black, dark
(sem. domains: 8.3.3.3.2 - कालो.)
2सङ्‍कटकालमा बोलिने साङ्‍केतिक भाषा (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
Comments (0)

 

खाट्‌माजामा [kʰaʈ‌madzama] क्रि. 1अपहरण गर्नु to kidnap (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.) 2लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

नाप्‍मा [nap‍ma] क्रि. 1खोस्‍नु to take by force, to snatch
कोछुबाङा वाभाले स्‍याला ओसिलाम्‍मा नाप्‍मा रिक्‍टुव्‍ट्‌टुए॥ कुकुरले कुखुराको भाले स्‍यालको मुखबाट खोस्‍नु लखेट्‍दै गयो। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine, to distort
(sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
3लुट्‍नु to loot, to plunder, to ransack, to pillage
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
4बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
सिङ्‌ उभुङ्‌मा रिबाङा नाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रुखलाई डोरीले बेर्नु पर्छ। (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
5फुत्‍काउनु (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.) 6बटारिनु to be twisted, to be wreathed
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

पिम्‍माप्‍मा [pim‍map‍ma] क्रि. 1भागी जानु (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍.) 2भागेर जानु (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

फोप्‍चा खाट्‌मा [pʰop‍tsa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1भागेर जानु (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.) 2पोइल जानु
Comments (0)