Search results for "तेल"

ओमोॽवा [omoʔwa] ना. 1झोल liquid, juice
(sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 5.2.2.7 - पिउनु, 1.2.3.2 - तेल, 2.5.7.2 - औषधी, 5.2.3.4 - तयारी खाना.)
2रस juice, liquor, water, liquid 3जुस (sem. domains: 6.2.1.4 - फल फलाउनु.)
Comments (0)

 

गेउगेउ [geugeu] वि. चिल्‍लोपन oiliness (sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

च्‍वाच्वा [ts‍watswa] वि. 1पनेलो watery
(sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
2पातलो watery
(sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
Comments (0)

 

छोमा [tsʰoma] क्रि.वि. बोसो fat, fatty
(sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 5.2.3.2.1 - मासु, 1.2.3.2 - तेल, 5.2.3.3.5 - खाने तेल, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

फाक्छोमा [pʰaktsʰoma] ना. सुँगुरको बोसो pig's fat (sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
Comments (0)

 

भुटुन्‌ [bʰuʈun‌] ना. तेल oil
(sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
Comments (0)

 

लोटोटो [loʈoʈo] वि. 1बाक्‍लो thick
(sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
2लेदो sediment (of clay, oil, or any other liquid substance)
Comments (0)

 

वेसुमा ओवा [wesuma owa] ना. 1मौरीको मह (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.) 2मह honey
(sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
Comments (0)

 

सोडोक्‍टोक्‌ [soɖok‍ʈok‌] 1ना. बाक्‍लो thick
(sem. domains: 1.2.3.2 - तेल.)
2वि. धमिलो dim; indistinct, obscure, misty, muddy
Comments (0)