Search results for "घरपालुवा जनावर"

ओम्‍बालाक्‌ [om‍balak‌] ना. घर पालुवा domesticate; pet animal
(sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)
Comments (0)

 

कोक्साबा [koksaba] ना. 1भाले कुखुरा cock (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2नाग सर्प
Comments (0)

 

ठुँबा [ʈʰũba] ना. भेडा sheep (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

फाक्‌ [pʰak‌] ना. सुँगुर domesticated pig
(sem. domains: 1.6.1.1 - स्‍तनधारी, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.1.4 - सुँगुर.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

मेउमा [meuma] ना. बिरालो cat
(sem. domains: 6.3.1.6 - बिरालो, 1.6.1.1.2 - मांसहारी पशु, 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

वा [wa] ना. 1कुखुरा hen
(sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु, 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
2पोथी कुखुरा (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 3मह honey
Comments (0)

 

वाजिलेट्‌ [wadzileʈ‌] ना. कुखुराको चल्‍ला chicken (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 1.6 - पशु, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 6.3.6.1 - कुखुरा.)
Comments (0)