Search results for "पासो"

ओहोङ्‌ङि ठामा [ohoŋ‌ŋi ʈʰama] क्रि. प. खाडलमा पर्नु to fall in ditch (sem. domains: 6.4.2 - पासो.)
Comments (0)

 

खाम्‌ ओहोङ्‌ [kʰam‌ ohoŋ‌] ना. खाडल pit, ditch, hollow, trench
(sem. domains: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम, 6.4.2 - पासो.)
Comments (0)

 

फिप्‍मा [pʰip‍ma] क्रि. 1च्याप्‍नु to press, to clasp
(sem. domains: 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2निचोर्नु squeeze, wring
(sem. domains: 6.4.2 - पासो.)
3ङ्याक्नु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 4चेप्‍नु squeeze
(sem. domains: 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)