Search results for "दुर्घटना"

काआङ्‌बा [kaaŋ‌ba] ना. पिडा सहने मानिस to bear pain (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

गारा [gara] ना. दशा state, condition, period of life, ill luck, misfortune
(sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

टुक्‍ना आङ्‌मा [ʈuk‍na aŋ‌ma] क्रि. प. पिडा सहनु (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

पुजिक्‌वायाक्‍मा [pudzik‌wajak‍ma] क्रि. प. रिस उठ्‍नु (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

फेङ्‌मा [pʰeŋ‌ma] क्रि. 1जोत्‍नु to plough
, plow, till, give burden or saddle with a difficult job or task, plow
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 6.2 - कृषि, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु.)
2थिच्‍नु to press down, to suppress, to compress
(sem. domains: 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

साम्‍माङ्‌ च्‍याङ्‌ङा हि छेप्‍मा आएट्‌युसेट्‌ [sam‍maŋ‌ ts‍jaŋ‌ŋa hi tsʰep‍ma aeʈ‌juseʈ‌] क्रि.वि. भगवानले रक्षा गरून् (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)