Search results for "धम्की"

काकिब्‍बा [kakib‍ba] ना. डराउने मान्‍छे coward;timid (sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.3.3.8 - धम्की.)
Comments (0)

 

काकिब्मेबा [kakibmeba] ना. 1डर देखाउने मान्‍छे (sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी.) 2डर देखाउने (sem. domains: 3.3.3.8 - धम्की.)
Comments (0)

 

किट्‌मा लाम्‍मा [kiʈ‌ma lam‍ma] क्रि. प. डर देखाउनु to threat (sem. domains: 3.3.3.8 - धम्की.)
Comments (0)

 

किट्‌मेट्‌मा [kiʈ‌meʈ‌ma] क्रि. 1डर देखाउनु to threat (sem. domains: 4.4.4.8 - जोखिम, 3.3.3.8 - धम्की.) 2धम्‍की दिनु to threat, to reproach
Comments (0)

 

किट्‌मेप्‍मा [kiʈ‌mep‍ma] क्रि. डर देखाउनु to threaten, to reproach (sem. domains: 3.3.3.8 - धम्की, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
Comments (0)