Search results for "चक्रमा चल्‍नु"

काक्‍मा [kak‍ma] क्रि. 1पार गर्नु across; pass over ठे-ठेगा होङ्‌ काक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ ठूलठूला खोल पार गर्नु अति साह्रो छ। (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2अवधि पुरा हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.) 3नाघ्‍नु to leap, to jump over, to go beyond a limit
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि काक्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई नाघ्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु.)
4वरि परि घुम्‍नु,घुम्‍नु rotate, move in a circle (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

काक्‍मायाक्‍मा [kak‍majak‍ma] क्रि. प. नाघिरहनु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

कोसा खाप्‍मा [kosa kʰap‍ma] क्रि. प. लड्‍दै जानु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

टेप्‍मा [ʈep‍ma] क्रि. 1छोप्‍नु to cover
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.7 - छोप्‍नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
2छेकिनु to be stopped or hindered
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 8.3.3.2.1 - छाया.)
4पुर्नु to fill up
(sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.)
Comments (0)

 

फिनिनि [pʰinini] ना. वरि परि घुम्‍नु to roam (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

फिनिफिनि कोप्‍मा [pʰinipʰini kop‍ma] क्रि. प. परिक्रमण गर्नु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

फिनिफिनि रिमा [pʰinipʰini rima] क्रि. प. परिक्रमण गर्नु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

रिमायाक्‍मा [rimajak‍ma] क्रि. घुमिरहनु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

हाम्‍मा [ham‍ma] क्रि. 1बाँड्‍नु divide, share, allot, distribute
चामा ओमाक्‌ सोब्‍बेलोङ्‌सा बोराबोर हाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भात तिहुन सबैलाई बरबर बाँड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 7.3.6.2 - छेक्‍नु, बार्नु, 7.4.4 - बितरण गर्नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 8.1.6.1 - भाग, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु, 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
3विभाजन गर्नु to divide (sem. domains: 4.1.5 - एकता.) 4छुट्याउनु to separate, to sever, to set apart
(sem. domains: 4.1.6 - अनेकता.)
5भाग लगाउनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 6बार्नु to enclose, to make a fence, to fence, to surround, to refrain from, to restrain, to prevent
याम्‍बा नायाम्‍बा पाङ्‌ङि पाक्‌ चा लिग्‌निलोक्‌ बारा हाम्‍मा सुराक्छा लियुक्‌॥ चारैतिर घरमा केही पनि नपस्‍ने गरी बार बार्नु सुरक्षा हुन्‍छ। (sem. domains: 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.)
7घेरा हाल्‍नु (sem. domains: 6.6.7.3 - पानी नियन्‍त्रण गर्नु.) 8घेर्नु to surround, to encircle, to besiege, to blockade
(sem. domains: 8.1.2.5 - भाग.)
Comments (0)