Search results for "भन्‍नु"

काखेम्‍बा [kakʰem‍ba] ना. 1श्रोता listener, hearer
(sem. domains: 3.5.1 - भन्‍नु.)
2सुन्‍ने मानिस (sem. domains: 2.3.2 - सुन्‍नु.)
Comments (0)

 

कामाप्‍बा [kamap‍ba] ना. वक्‍ता speaker (sem. domains: 3.5.1 - भन्‍नु.)
Comments (0)

 

चेक्‍मा [tsek‍ma] क्रि. बोल्‍नु to speak, to utter, to give tongue, to talk, to converse, to tell, to say
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 3.5.1 - भन्‍नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या, 2.1.1.4 - मुख, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

छेम्‍मा [tsʰem‍ma] क्रि. बोलाउनु to invite, to send for, to call, to summon, to cause to speak
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1 - भन्‍नु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु.)
Comments (0)

 

रिङ्‌माट्‌मा [riŋ‌maʈ‌ma] क्रि. कुरा गर्नु (sem. domains: 3.5.1 - भन्‍नु.)
Comments (0)