Search results for "सिंगारिएको"

काँचा [kãtsa] ना. चुरा bangle, bracelet
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 1.2.2.5 - गरगहना, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 5.4.1 - गहना.)
Comments (0)

 

कान्‌ठि [kan‌ʈʰi] ना. पोते string threaded with colourful fine glass beads worn by a married woman whose husband is alive, garland
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

खेङ्‌मा [kʰeŋ‌ma] क्रि. 1झुन्‍ड्याउनु to hang, to suspend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.7.3 - बोक्‍ने समान.)
2झुण्‍डयार राख्‍नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.) 3टाँग्‍नु to hang up, to suspend
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
Comments (0)

 

घाहाना [gʰahana] ना. गहना ornament, adornment, jewellery
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

टाङ्‌छुलि [ʈaŋ‌tsʰuli] ना. फुर्को tuft of yarn, tassel (sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.)
Comments (0)

 

ढोङ्‌रि [ɖʰoŋ‌ri] ना. 1महिलाले लगाउने सुनको गहना (sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.) 2ढुङ्‍ग्री kind of earring
Comments (0)

 

पालोवालो वाप्‍मा [palowalo wap‍ma] क्रि. प. सजिनु to be adorned, to be decorated
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.)
Comments (0)

 

वाप्‍मा [wap‍ma] क्रि. लगाउनु to put on (clothes), to wear, to place
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.8 - सिंगारिएको, 3.1.2.2 - सूचना, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 5.3 - लुगाफाटा, 1.1.3.3 - पानी.)
Comments (0)