Search results for "संकटदेखि बचाउनु"

काछाक्‍पा [katsʰak‍pa] ना. थुन्‍ने मान्‍छे (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

कापुबा [kapuba] ना. 1गोठाले a shepherd, a herdsman, a cowboy
(sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
2हेर्ने मान्‍छे (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

काहिङ्‌मेप्‍पा [kahiŋ‌mep‍pa] ना. 1बचाउने वाला savior (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.) 2जीवित पार्ने
Comments (0)

 

छाक्‍मा [tsʰak‍ma] क्रि. 1थुन्‍नु imprison, lock up, shut, lock, close, stop up
होङ्‌ङिना चुवा कुलालेङ्‌ चोक्मा छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोलाको पानी कुल तिर बनाउनु थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
2बन्‍द गर्नु to close, to shut ना लाम्‍बो याप्‌मिचि ओलाम्‌टिनिलोक्‌ बारा हाम्‍माउङ्‌ छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ यो बाटो मानिसहरू नहिँड्‌ने गरी बार बारेर बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 6.5.2.3 - तला, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 3रोक्‍नु to stop, to prevent, to hinder, to obstruct, to shut
(sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
4छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
लाम्‍बो छाक्‍मा आनि आठपहरिया छोङ्‌चिगा ठिक्‌ चालान ए॥ बाटो छेक्‍नु हामी आठपहरिया जातीहरूको एउटा चलन हो। (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)
5ताछ्‍नु peel, strip off, scrape
फेन्‌डिक्ङा हालो छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ बन्‍चरोले हलो ताछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

पिम्‍मा [pim‍ma] क्रि. 1दगुर्नु to run, to hurry up, to rush
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 1.1.1.3 - ग्रह, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.)
2कुद्‍नु to scammer, to run, to sprint, to flee, to run away, to escape
3दौडिनु 4भाग्‍नु to flee, to take a flight, to escape, to take to one's heels, to walk away, to run away, to run away with quick paces
(sem. domains: 4.2.6.3 - ब्‍यायाम, अभ्‍यास.)
Comments (0)

 

लेट्‌मा [leʈ‌ma] क्रि. 1रोप्‍नु plant
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2रिहा गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.) 3छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign, to launch
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
4छुटकारा दिनु (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

हिङ्‌मेट्‌मा [hiŋ‌meʈ‌ma] क्रि. बचाउनु to save, to guard, to rescue, to defend, to protect
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.7.5.4 - बचाउनु.)
Comments (0)

 

होट्‌मा [hoʈ‌ma] क्रि. 1मुक्‍त गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु.) 2भत्कनु to collapse, go to ruin, fall to pieces (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.4 - भावना.) 3भत्काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
5निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to bring out, to draw out, to take out, to eject
(sem. domains: 4.7.5.6 - आदेशहरू निकाल्‍नु.)
Comments (0)