Search results for "तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु"

कानिबा [kaniba] ना. 1जान्‍ने व्यक्‍ति educated, literate, skillful (sem. domains: 3.5.1.2.8 - जोड दिनु.) 2देख्‍ने मानिस able to see (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.) 3अनुभवी experienced, sensitive, perceptive
(sem. domains: 4.3.1.3 - पाकोरुपले कार्य गर्नु.)
4सिपालु expert, adept, skilful, proficient, adroit, witty
(sem. domains: 6.1.1.1 - विशेषज्ञ.)
5विशेषज्ञ specialist, expert
(sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)
Comments (0)

 

टोकाना [ʈokana] ना. 1पहिला (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.6.1 - सामु.)
3सम्‍मुख facing, in front of
(sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

ठोप्‍मा [ʈʰop‍ma] क्रि. 1चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 5.2.2.4 - खाने तरीका, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
2लुकाउनु to hide, to conceal, to keep secret
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 4.3.4.8 - अपहरण्‍, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
3लुक्‍नु to hide
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 7.6.3 - हराउनु.)
4राख्‍नु to put, to keep, to set, to deposit
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोबु [ʈʰobu] क्रि. लुकाउ to hide (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
Comments (0)

 

ठोम्‍मा [ʈʰom‍ma] क्रि. 1ढाडिनु to be swollen, to eat more than enough, to emit foul belching (because of indigestion)
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 1.3.3 - भिजेको.)
2चियाउनु to peep, to spy
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बिरामीलाई हेर्न जानु
Comments (0)

 

निमा [nima] क्रि. 1देखिनु to be seen, to appear, to seem, to look
(sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 3.2.4 - बुझ्‍नु.)
2जान्‍नु know, know how to do, learn
(sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
3चिन्‍नु to know, to recognize
(sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा).)
4देख्‍नु to see, to look at
, see, observe, perceive, anticipate, realize, consider
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
5देखा पर्नु to appear (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
Comments (0)

 

मिनिमा [minima] क्रि. 1नजान्‍नु (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु.) 2नदेखिनु (sem. domains: 3.2.3.3 - गोप्य.) 3नदेख्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 2.5.4.1 - अन्‍धा, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

याङ्‌कानिनिबा [jaŋ‌kaniniba] ना. अन्धा blind (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 2.5.4.1 - अन्‍धा.)
Comments (0)

 

सोगोब्‌ [sogob‌] ना. गोप्य secret, to be hidden
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु.)
Comments (0)