Search results for "खेतमा हेरबिचार गर्नु"

कापुबा [kapuba] ना. 1गोठाले a shepherd, a herdsman, a cowboy
(sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
2हेर्ने मान्‍छे (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

चेप्‍मा [tsep‍ma] क्रि. 1काट्‍नु to cut
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.7 - रोग उपचार, 7.8.3 - काट्‌नु, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 2.5.3 - चोट लागेको, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2खुवाउनु to feed
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु.)
Comments (0)

 

पुमा [puma] क्रि. 1हेर्नु to look, to watch, to care, to look after
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.1.2.2 - सूचना, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.3.3.5 - कर गर्नु, 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु, 3.2.7.1 - आशा, 4.7.5.4 - बचाउनु, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)
2हेरचाह गर्नु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

लाहुरिक्‌ [lahurik‌] ना. 1लाठो staff
(sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
2लट्‍ठी stick, walking-stick, staff
(sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

सिठा [siʈʰa] ना. सिर्कनो fine stick (sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु.)
Comments (0)