Search results for "भेट्‌नु"

कापुबा [kapuba] ना. 1गोठाले a shepherd, a herdsman, a cowboy
(sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
2हेर्ने मान्‍छे (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा [tsok‍ma] क्रि. 1बनाउनु to make, to build, to construct, to repair, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2 - बुनोट, रचना, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 9.1.2 - गर्नु.)
2गर्नु to do, to perform, to act
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
3डोरी गाँस्‍नु (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

मुन्‍डुप्‍मा [mun‍ɖup‍ma] क्रि. 1बातचित गर्नु to talk (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2सल्‍लाह गर्नु to discuss 3वार्ता गर्नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.) 4गफ गर्नु 5कुरा गर्नु (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
Comments (0)

 

रिङ्‌ माप्‍मा [riŋ‌ map‍ma] क्रि. प. कुराकानी गर्नु (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
Comments (0)