Search results for "सम्‍बन्‍ध"

काप्‍छेरेॽवा [kap‍tsʰereʔwa] ना. जुम्‍ल्याहा twin
(sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)

 

केप्‍छेरेॽवा [kep‍tsʰereʔwa] वि. जुम्‍ल्याहा twin
(sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)

 

टुप्‍मामि [ʈup‍mami] ना. जोड्‍ने link, connect (sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)

 

टुम्‍मा [ʈum‍ma] क्रि. 1जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 8.1.2.2 - जोड, 1.1.1 - सूर्य.)
2पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3छिपिनु (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 4डढ्‌नु to burn
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
5जेठो हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
Comments (0)

 

पेर्‌जेम्‍ना [per‌dzem‍na] ना. जोर (एउटै लहरमा जोडी भएको टुप्‍पो) (sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)

 

फोप्‍मा [pʰop‍ma] क्रि. 1सुकाउनु to dry, to make dry
(sem. domains: 6.2.1.7.1 - नरिवल उमार्नु, 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2मुछ्‍नु to knead, to squeeze and press (flour, etc.) by putting water in it
(sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3मिसाउनु to mix, to put together, to blend, to mingle, to add to
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
4छोप्‍नु to cover
Comments (0)

 

साम्‍डानाडेन्‌ [sam‍ɖanaɖen‌] ना. छुट्‍टिएको ठाउँ (sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)

 

हुप्‍मामि [hup‍mami] क्रि.वि. 1गाँसिएको (sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.) 2बाँधिएको
Comments (0)