Search results for "आमसञ्चार वा मिडिया"

कामाप्‍मा [kamap‍ma] ना. वक्‍ता (स्‍त्री) speaker (woman) (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
Comments (0)

 

कोक्‍मा [kok‍ma] क्रि. 1बिझ्‍नु to be pierced, to penetrate sharply (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2बिछ्याउनु to spread
ना टाङ्‌घोङ्‌ आङा कोक्‍मा खाट्‌टुङ्‌टुङ्‌॥ यो सिरानी म बिछ्याउनु लान्‍छ‍ु।
3न बिक्‍नु 4खुट्‍नु to stitch closely
आटालिमाङ्‌ङा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लोट्‌लिङ्‌चि कोक्‍मा निसुगा॥ मेरो श्रीमतीले अति राम्रो सँग लुगाहरू खुट्‌नु जान्‍दछिन्‌। (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
5घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
(sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

कोक्मेप्‍मा [kokmep‍ma] क्रि. खुट्‍न लगाउनु to stitch closely (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
Comments (0)

 

टोॽवालासि [ʈoʔwalasi] ना. 1कार्यक्रम scheduled activity, programme, timetable
(sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
2मेलापात work done by a number of workers in a field
(sem. domains: 6.2 - कृषि, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन.)
Comments (0)

 

मुप्‍मा [mup‍ma] क्रि. 1उडाउनु to fly, to blow up, to blow off
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.1.2 - हावा.)
2फुक्‍नु to blow, to kindle by burning, to blow
(sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 5.5.3 - आगो निभाउनु, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
Comments (0)