Search results for "चोर्नु"

कासुप्‍बा [kasup‍ba] ना. 1चोर theft, robber
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
2डाँकु bandit, robber, highwayman
3पकेटमार
Comments (0)

 

नाप्‍मा [nap‍ma] क्रि. 1खोस्‍नु to take by force, to snatch
कोछुबाङा वाभाले स्‍याला ओसिलाम्‍मा नाप्‍मा रिक्‍टुव्‍ट्‌टुए॥ कुकुरले कुखुराको भाले स्‍यालको मुखबाट खोस्‍नु लखेट्‍दै गयो। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine, to distort
(sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
3लुट्‍नु to loot, to plunder, to ransack, to pillage
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
4बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
सिङ्‌ उभुङ्‌मा रिबाङा नाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रुखलाई डोरीले बेर्नु पर्छ। (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
5फुत्‍काउनु (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.) 6बटारिनु to be twisted, to be wreathed
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

याङ्‌काखुट्‌ [jaŋ‌kakʰuʈ‌] ना. चोर theft, robber
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ [lap‍maŋ‌] 1ना. दूर far, distant, remote, outlying
(sem. domains: 8.2.6 - दुरी, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
2क्रि.वि. टाढा‌ distant, far off
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
Comments (0)