Search results for "शरीरको कार्यहरू"

किकिक्मा [kikikma] वि. कुतकुती tickling, eagerness, impatience
(sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित, 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

किकिक्‍मा लाम्‍मा [kikik‍ma lam‍ma] क्रि. प. कुतकुती लाग्‍नु to tickle (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

टोम्‍मेप्‍मा [ʈom‍mep‍ma] क्रि. 1सन्‍काउनु (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.) 2उत्‍तेजित गर्नु (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 3.4 - भावना.)
Comments (0)

 

नाप्‍मा [nap‍ma] क्रि. 1खोस्‍नु to take by force, to snatch
कोछुबाङा वाभाले स्‍याला ओसिलाम्‍मा नाप्‍मा रिक्‍टुव्‍ट्‌टुए॥ कुकुरले कुखुराको भाले स्‍यालको मुखबाट खोस्‍नु लखेट्‍दै गयो। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine, to distort
(sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
3लुट्‍नु to loot, to plunder, to ransack, to pillage
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
4बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
सिङ्‌ उभुङ्‌मा रिबाङा नाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रुखलाई डोरीले बेर्नु पर्छ। (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
5फुत्‍काउनु (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.) 6बटारिनु to be twisted, to be wreathed
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

फिमा [pʰima] क्रि. 1जिउ तन्‍काउनु (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.) 2तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
3आङ तन्‍काउनु (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.) 4फिँजाउनु to spread out, to disperse, to spread
Comments (0)

 

योग्‍मा [jog‍ma] क्रि. 1चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
2काम्‍नु to shiver, to quiver, to tremble
(sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

साप्‍मा [sap‍ma] क्रि. 1तान्‍नु to pull, to draw, to drag, to stretch, to snatch
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 5.2.5 - अम्‍मल, मादक, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
2खिच्‍नु to draw, to pull
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा.)
3तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)

 

हागाम्‍बा [hagam‍ba] ना. हाइ interj. word used to express great mental anxiety or physical suffering
, yawn, act of yawning
(sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

हागाम्‍बा काप्‍मा [hagam‍ba kap‍ma] क्रि. प. हाइ काड्‍नु (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)