Search results for "छुवाइको अनुभव"

किकिक्‍मा लाम्‍मा [kikik‍ma lam‍ma] क्रि. प. कुतकुती लाग्‍नु to tickle (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

कुजिक्‍मा [kudzik‍ma] वि. काउकुती tickling, tingling, itch
(sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा मिहिमा [kʰop‍ma mihima] क्रि. प. चलाउनु नसक्‍नु (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)