Search results for "नराम्रो रिसाहा"

कुक्‌ [kuk‌] ना. निहुरिनु to bend down, to stoop, to crouch (sem. domains: 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा.)
Comments (0)

 

गुङ्‌ [guŋ‌] वि. 1कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.1.4.1 - ठाडो, 7.1.5 - निहुरिनु.)
2नुहिने (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.) 3कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
Comments (0)

 

छाक्‍ना [tsʰak‍na] वि. 1साह्रो hard, firm
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2कडा hard, firm
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 3.3.1.7 - हठी, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
Comments (0)

 

मोङ्‌घुरुबा [moŋ‌gʰuruba] वि. रिसाहा स्वभाव (sem. domains: 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा.)
Comments (0)