Search results for "केश कटाइ"

कुर्‌फे [kur‌pʰe] ना. छुरा razor
(sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

पेलिक्‌ [pelik‌] ना. काँइयो comb (sem. domains: 5.4.1 - गहना, 5.4.3.5 - केश कटाइ, 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ हिप्‍मा [pʰ‍jak‌ hip‍ma] क्रि. प. कपाल खौरनु (sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ हेक्‍मा [pʰ‍jak‌ hek‍ma] क्रि. प. कपाल काट्‍नु (sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‍काहेक्‌ [pʰ‍jak‍kahek‌] ना. 1कपाल काट्‍ने मानिस (sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ.) 2हजाम barber
Comments (0)