Search results for "बिदाइ भन्‍नु"

केङ्‌जुरेक्‌ [keŋ‌dzurek‌] ना. 1दारा tusk, fang
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2जुम्‍ल्‍याहा दाँत
Comments (0)

 

खाम्‍डाक्‌ [kʰam‍ɖak‌] ना. तालु palate
(sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

घोक्‌ [gʰok‌] ना. सिङ्‍गो whole, uncut, entire, intact
(sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

चाम्फाबालेङ्‌ [tsampʰabaleŋ‌] वि. रातो पिरो (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

चुचुरुङ्‌मा [tsutsuruŋ‌ma] ना. टुपी the little tuft of hair left on the head (sem. domains: 2.1.5 - कपाल, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

छेक्‍मा [tsʰek‍ma] क्रि. 1चिमोट्‍नु to pinch, to squeeze
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2चुँडाउनु to break, to snap
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
3निमोठ्‍नु to wring, to squeeze, to sever the head by wringing
(sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)
Comments (0)

 

छेङ्‌छेङ्‌ना [tsʰeŋ‌tsʰeŋ‌na] ना. सफा (वायु मण्‍डल सम्‍बन्धित) clean, clear, neat, fair (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

नुम्‌सिक्‌ [num‌sik‌] ना. छालामा आउने मुसा (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

नेन्‌डि [nen‌ɖi] ना. गिजा firm fleshy tissue that surrounds the bases of the teeth, gum
(sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु, 2.1.1 - शिर.)
Comments (0)

 

फोक्‌चिक्‌ हेट्‌मा [pʰok‌tsik‌ heʈ‌ma] क्रि. प. 1प्याट्‍ट फुट्‍नु (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.) 2फोर्नु to break, to cleave, to crush, to smash
(sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)
3टुट्‍नु to be broken
Comments (0)

 

माक्‌चिक्‌ [mak‌tsik‌] ना. कोठी mole
(sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

मुक्‌रिङ्‌वाट्‌ [muk‌riŋ‌waʈ‌] ना. बट्‍टाई चरो a quail bird (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

मुक्‌रिङ्‌वासिट्‌ [muk‌riŋ‌wasiʈ‌] ना. तिल कोठी (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

वाट्‌टि [waʈ‌ʈi] ना. बाँसको भाटो a long bamboo beam, bamboo cross beam (sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
Comments (0)

 

सालेम्‌ [salem‌] ना. 1पोतो smearing rag, spot, mark of dandruff
(sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2चाया 3दाग stain, mark
Comments (0)