Search results for "मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच"

केङ्‌मा [keŋ‌ma] क्रि. 1फल्‍नु to bear fruit, to be fruitful
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु.)
2फलाउनु to cause to bear or yield (fruit), to cause to fruit
(sem. domains: 6.2.1.4 - फल फलाउनु.)
Comments (0)

 

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

खेङ्‌मा [kʰeŋ‌ma] क्रि. 1झुन्‍ड्याउनु to hang, to suspend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.7.3 - बोक्‍ने समान.)
2झुण्‍डयार राख्‍नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.) 3टाँग्‍नु to hang up, to suspend
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
Comments (0)

 

खेप्‍मा [kʰep‍ma] क्रि. 1टाँग्‍नु to hang up, to suspend, to delay, to peel the rawhide (of a goat), to extract the outer skin
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
2टाँस्‍नु to stick, to cling, to attach
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3टँसाउनु
Comments (0)

 

छिक्‍मा [tsʰik‍ma] क्रि. 1नाप्‍नु to measure
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
2भर्नु to fill
Comments (0)

 

छेक्‍मा [tsʰek‍ma] क्रि. 1चिमोट्‍नु to pinch, to squeeze
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2चुँडाउनु to break, to snap
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
3निमोठ्‍नु to wring, to squeeze, to sever the head by wringing
(sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा कोम्‍मा [niŋ‌g‍wa kom‍ma] क्रि. प. 1मन चोर्नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.2.2 - जाँच गर्नु.) 2मन जाँच्‍नु (sem. domains: 3.2.2.2 - जाँच गर्नु.)
Comments (0)

 

पुमा [puma] क्रि. 1हेर्नु to look, to watch, to care, to look after
(sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु, 5 - दैनिक जीवन, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.1.2.2 - सूचना, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु, 3.3.3.5 - कर गर्नु, 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 2.3.1 - देख्‍नु, 3.2.7.1 - आशा, 4.7.5.4 - बचाउनु, 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन.)
2हेरचाह गर्नु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)

 

मुन्‍डुप्‍मा [mun‍ɖup‍ma] क्रि. 1बातचित गर्नु to talk (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2सल्‍लाह गर्नु to discuss 3वार्ता गर्नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.) 4गफ गर्नु 5कुरा गर्नु (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
Comments (0)

 

हिक्मा [hikma] क्रि. सर्कनु (sem. domains: 5.2.2 - खानु, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.2.1.1.2 - बामे सर्नु.)
Comments (0)

 

हुङ्‌मा [huŋ‌ma] क्रि. 1ताप्‍नु warm, to bask in the sun or heat
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.1.1 - सूर्य.)
2तिर्नु to pay, to pay back, to repay
(sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)

 

हुम्‍मा [hum‍ma] क्रि. 1ओढ्‍नु to wrap, to cover
चुङ्‌ग्‍वामाङि टाखुम्‌बि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ जाडोमा पछेउरा ओढ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
2पुर्नु to fill up, bury
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 1.1.3.3 - पानी.)
3गाड्‍नु to bury, to inter, to drive in
याप्‌मिचि उसिए भोने ओहुम्‍पाङि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ मानिसहरू मरे भने चिहानमा गाड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 7.3.7 - छोप्‍नु, 1.1.3.3 - पानी, 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)

 

हेक्‍मा [hek‍ma] क्रि. 1रेट्‍नु to cut a throat; to cut through something by moving a cutter forward and backward (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2काट्‍नु to cut
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 6.6.1.1 - लुगा, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
Comments (0)