Search results for "औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख"

केना₂ [kena] वि. 1लामो long, extensive
(sem. domains: 8.2.2 - लामो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2अग्‍लो high, tall
(sem. domains: 8.2.2.2 - अग्‍लो, 1.2.1 - जमिन.)
Comments (0)

 

केमा [kema] क्रि. 1तान लगाउनु to cause to pull (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.) 2लामो हुनु to be long (sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
Comments (0)

 

खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

छेक्‍मा [tsʰek‍ma] क्रि. 1चिमोट्‍नु to pinch, to squeeze
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2चुँडाउनु to break, to snap
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
3निमोठ्‍नु to wring, to squeeze, to sever the head by wringing
(sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

बेङ्‌ना [beŋ‌na] वि. 1चेप्‍टो flat, smooth
(sem. domains: 8.3.1 - आकार, 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो, 1.1 - आकाश.)
2फराकिलो wide, extended, extensive
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
Comments (0)

 

राम्‍मा [ram‍ma] क्रि. 1माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 5.6 - सफा गर्नु.)
2रगड्‍नु to rub, to scour
(sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

सोट्‌ना [soʈ‌na] ना. 1लाम्‍चो lengthy, stretched oneself out
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
2सीधा straight
, gentle, mild, quiet, straight, erect, upright, simple, plain, innocent, straightforward, in front (of), uncooked grain (as given to Brahmans, or to wandering ascetics), quantity of uncooked grain
(sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.)
3चिप्‍लिने
Comments (0)

 

हिप्‍मा [hip‍ma] क्रि. 1खुर्काउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2खुर्कनु to scrape, to peel, to scratch, to remove skin (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
Comments (0)

 

हेक्‍ना [hek‍na] ना. 1बाङ्‍गो bent, crooked, twisted
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
2टेढो crooked, bent, curved, awry
Comments (0)

 

हेक्‍मा [hek‍ma] क्रि. 1रेट्‍नु to cut a throat; to cut through something by moving a cutter forward and backward (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2काट्‍नु to cut
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 6.6.1.1 - लुगा, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
Comments (0)