Search results for "नाच्‍नु"

केर्‌खा [ker‌kʰa] ना. एक किसिमको चरा नाच (ढोल नाच) a variety of dance with drum (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

क्यासिङ्‌ [kjasiŋ‌] ना. ढोल kind of large drum
(sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

खाल्‌सालि [kʰal‌sali] ना. ढोल नाच (खाल्‍साको नाच) drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

चागुरिमा कोप्‍मा [tsagurima kop‍ma] क्रि. प. चारैतिर घुमेर नाच्‍नु (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

चाघुरिमा [tsagʰurima] ना. ढोल नाच drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

टार्‌पुजुङ्‌गे [ʈar‌pudzuŋ‌ge] ना. कुनै ठाउँ विशेषको ढोल नाच a kind of drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

टेन्कोप्‍मा [ʈenkop‍ma] ना. ढोल नाच (घर घरमा नचिने नाच) a kind of drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

हुरले [hurʌle] ना. ढोल नाच a kind of dram dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)