Search results for "पशुको आवाज"

कोक्‍साबा [kok‍saba] ना. भाले cock; male (of bird)
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)
Comments (0)

 

हुक्‍मा [huk‍ma] क्रि. भुक्‍नु to bark
, bark
(sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर, 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)
Comments (0)