Search results for "अनुमति इन्‍कार गर्नु"

कोङ्‌निङ्‌ना [koŋ‌niŋ‌na] क्रि. नपन्‍छ्याउनु not to avoid (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

खाड्‌निङ्‌ना [kʰaɖ‌niŋ‌na] क्रि. जाँदिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

खुनिङ्‌ना [kʰuniŋ‌na] क्रि. 1बोक दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2न बोक्‍नु
Comments (0)

 

खेप्‌निङ्‌ना [kʰep‌niŋ‌na] क्रि. टाँस्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

खेम्‌निङ्‌ना [kʰem‌niŋ‌na] क्रि. 1सुन्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2न सुन्‍नु
Comments (0)

 

खोङ्‌मा [kʰoŋ‌ma] क्रि. 1जिस्‍किनु to joke, jist, fun, ridicule 2ठट्‍टा गर्नु to joke, jist, fun, ridicule साइबाचिलोक्‌ खोङ्‌मा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लियुक्‌॥ साथीहरू सँग ठट्‍टा गर्नु वा जिस्‍किनु अति रमाइलो हुन्‍छ। (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3ठट्‍टा गर्दै लाप्‍पा खेल्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

खोट्‌निङ्‌ना [kʰoʈ‌niŋ‌na] क्रि. छुँदिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

चानिङ्‌ना [tsaniŋ‌na] क्रि. खाँदिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

चोग्‌निङ्‌ना [tsog‌niŋ‌na] क्रि. गर्दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

छिप्‌निङ्‌ना [tsʰip‌niŋ‌na] क्रि. जाँड छान्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

ठुक्‌निङ्‌ना [ʈʰuk‌niŋ‌na] क्रि. पकाउ दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

फुनिङ्‌ना [pʰuniŋ‌na] क्रि. सिलाउ दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

फोग्‌निङ्‌ना [pʰog‌niŋ‌na] क्रि. उठाउ दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

मिइन्‍मा [miin‍ma] क्रि. न किन्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

मिखाड्‌मा [mikʰaɖ‌ma] क्रि. नजानु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

मिखुमा [mikʰuma] 1ना. धुवाँ smoke
, smoke, fume
(sem. domains: 6.4.5 - माछा मार्नु.)
2क्रि. न बोक्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

मिचामा [mitsama] क्रि. न खानु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

मिचेक्‍मा [mitsek‍ma] क्रि. 1न बोल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2बोलचाल नहुनु (sem. domains: 4.1.6.1 - अमैत्रिक.)
Comments (0)

 

मिचोक्‍मा [mitsok‍ma] क्रि. 1नगर्नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2रद्‍द गर्नु (sem. domains: 6.1.2.5.2 - घटना रद्द गर्नु.)
Comments (0)

 

मिवामा [miwama] क्रि. 1नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 4.5.5 - मान, 3.3 - चाहनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 7.4.6 - नहुनु, 8.1.8.1 - खाली.) 2न डुल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3गरीब हुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

मिसोङ्‌मा [misoŋ‌ma] 1क्रि. न चल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2ना. स्‍थिर stable, firm, fixed, constant, steadfast, immovable
(sem. domains: 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु.)
3क्रि. न पाक्‍नु
Comments (0)

 

रुट्‌निङ्‌ना [ruʈ‌niŋ‌na] क्रि. न पिँध्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

वाट्‌निङ्‌ना [waʈ‌niŋ‌na] ना. लगाउ दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

साड्‌निङ्‌ना [saɖ‌niŋ‌na] क्रि. तान्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >