Search results for "बस्‍नु"

कोङ्‌बेलेङ्‌ [koŋ‌beleŋ‌] ना. 1पिर्का (काठको) a stool (sem. domains: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू).) 2काठको पिरा wooden stool (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

चोचोट्‌ युङ्‌मा [tsotsoʈ‌ juŋ‌ma] क्रि. प. टुक्रुक्‍क बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

चोट्‌चोट्‌ [tsoʈ‌tsoʈ‌] वि. टुक्रुक्‍क in the position of squatting
(sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

टोक्‍टोक्‌ [ʈok‍ʈok‌] क्रि.वि. टुक्रुक्‍क in the position of squatting
(sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

ढोक्‌ [ɖʰok‌] ना. ढ्याप्‍प बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

पिरा [pira] ना. 1खोस्‍टोबाट बनेको पिरा (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.) 2ओछ्याउने विशेष
Comments (0)

 

पेटोक्‌ युङ्‌मा [peʈok‌ juŋ‌ma] क्रि. प. थ्याच्‍च बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

पेलेङ्‌ठाप्‌ युङ्‌मा [peleŋ‌ʈʰap‌ juŋ‌ma] क्रि. प. पलेँटी कसेर बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

पेलेङ्‌ढोक्‌ [peleŋ‌ɖʰok‌] ना. पलेँटी state of sitting cross-legged (with one leg over the other), posture in which one sits with legs crossed
(sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

भेट्‌टोक्‌ युङ्‌मा [bʰeʈ‌ʈok‌ juŋ‌ma] क्रि. प. थ्याच्‍च बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)

 

युङ्‌मेप्‍मा [juŋ‌mep‍ma] क्रि. 1बस्‍न लगाउनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 7.1.2 - बस्‍नु.) 2बसाउनु to cause to sit, to cause to settle
(sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु.)
Comments (0)

 

लाङ्‌ठाप्‌ [laŋ‌ʈʰap‌] ना. उपरखुट्‍टी sitting position with one leg over the other, state of lying flat on one's back cross-legged (i.e. with one leg over the other)
(sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)

 

लाङ्‌ठाप्‌ युङ्‌मा [laŋ‌ʈʰap‌ juŋ‌ma] क्रि. प. उपरखुट्‍टी लगाई बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
Comments (0)