Search results for "बटुल्‍नु, उठाउनु"

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

झोचोक्‍मा [dzʰotsok‍ma] क्रि. बचत गर्नु to save, to preserve (sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
Comments (0)

 

फिक्‍मा [pʰik‍ma] क्रि. प. टिप्‍नु to pick, to pluck
(sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.4 - फल फलाउनु.)
Comments (0)

 

फोक्‍मा [pʰok‍ma] क्रि. 1उठाउनु to wake, to lift, to raise
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.3.2.4 - उचाल्‍नु, उठाउनु, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2उचाल्‍नु to raise, to lift, to carry
(sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
3बिउँझाउनु awaken, arouse
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

येम्‍मा [jem‍ma] क्रि. 1खडा गर्नु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 2उभ्याउनु to cause to stand up, to cause to erect
(sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
3ठाडो राख्‍नु
Comments (0)