Search results for "अध्‍यान"

कोम्‍मा [kom‍ma] क्रि. 1खोज्‍नु to search, to seek, to look for
(sem. domains: 7.6.1 - खोज्‍नु, 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 7.2.4 - यात्रा, 2.3.1.3 - जाँच्‍नु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2जाँच्‍नु to test, to examine, to try
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

खेमा [kʰema] क्रि. 1बाझ्‍नु to quarrel, to wrangle, to squabble, to fall out, to fight
(sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2झगडा गर्नु to quarrel, to fight (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.6.2 - झगडा.)
Comments (0)

 

चेङ्‌जेङ्‌ना [tseŋ‌dzeŋ‌na] वि. 1पातलो thin, watery
(sem. domains: 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2जाली जस्‍तो
Comments (0)

 

टुप्‍मा [ʈup‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.2.5 - बिचार, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.6.2 - भेट्टाउनु, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to cancel, to clear off
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
3फुक्‍नु to blow, to fly something with the puff of breath, to kindle by burning, to blow the
(sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.)
4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
(sem. domains: 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु.)
5प्राप्‍त गर्नु to receive (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.) 6फेला पार्नु (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.) 7पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to receive
(sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.)
8भेटाउनु find out
Comments (0)

 

ठुम्‍मा [ʈʰum‍ma] वि. 1बाक्‍लो thick, dense, coarse
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मोटो fat, thick, solid, dense
(sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
Comments (0)

 

पढाँलिमा [pʌɖʰãlima] क्रि. पढ्‍नु to read, to study, to recite
(sem. domains: 3.5.7.2 - लिखित वस्‍तु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)

 

लेप्‍लेप्‍ना [lep‍lep‍na] ना. पातलो (sem. domains: 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
Comments (0)

 

सेङ्‌मा [seŋ‌ma] क्रि. 1च्यात्‍नु to tear, to rip, to lacerate, to rend
, tear, tear up, rip
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2च्यातिनु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)